www.ofertapune.net Njoftim i veçantë për Prokurim - Anëtarët e Panelit të Vlerësimit Teknik për Renovimin e Zyrës së LLSM-së në Kosovë (Alb/Eng) | PunaIme

Njoftim i veçantë për Prokurim – Anëtarët e Panelit të Vlerësimit Teknik për Renovimin e Zyrës së LLSM-së në Kosovë (Alb/Eng)

Kompania

EKIPI PËR ZHVILLIMIN E PROGRAMIT KOMPAKT ME MCC-NË, ZYRA E KRYEMINISTRIT

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

12-05-2023

Data e perfundimit

02-06-2023

Kategoritë

NJOFTIM I VEÇANTË PËR PROKURIM

Prishtinë, Kosovë

Anëtarët e Panelit të Vlerësimit Teknik për Renovimin e Zyrës së LLSM-së në Kosovë

Ref: KOS-3041

(Administrimi i projektit)

 

 8 maj 2023

 1. Qeveria e Republikës së Kosovës (“Qeveria” ose “QK”) dhe Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit (“KSM”), një agjenci qeveritare e Shteteve të Bashkuara, nënshkruan një grant që synon uljen e varfërisë përmes rritjes ekonomike në Kosovë me 15 korrik 2022 në shumën prej 202,000,000 dollarë amerikanë (“Kompakti”) dhe një kontribut korrespondues nga qeveria prej rreth 34,670,600 dollarë amerikanë.
 2. Varësisht nga termat dhe kushtet e Kompaktit, marrëveshjeve të lidhura me to, dhe disponueshmërisë së fondeve, Qeveria synon të përdorë një pjesë të fondeve të ofruara nëpërmjet Kompaktit për të financuar shërbimet profesionale të prokurimit nga një individ (”Anëtar i Panelit të Vlerësimit Teknik” apo “Konsulent”) për të ndihmuar Qeverinë në zbatimin e programit të Kompaktit në një mënyrë transparente dhe të shëndoshë fiskale, të gjitha në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Marrëveshjen për Anëtarët e Panelit të Vlerësimit Teknik Renovimin e Zyrës LLSM-së – Kosovë (“Anëtarët e Panelit të Vlerësimit Teknik për Renovimin e Zyrës së LLSM-së në Kosovë”) një formular i së cilës i është bashkangjitur kësaj Kërkese për Aplikime (“KA”) në Seksionin VI.
 3. Kjo ftesë vjen pas Njoftimit të Përgjithshëm të Prokurimit që u shfaq në dgMarket dhe UNDB Online më 15 mars 2023.
 4. Konsulentët e interesuar për të marrë RFA dhe për të dorëzuar Aplikacionin duhet të regjistrojnë interesin e tyre duke dërguar një e-mail në: [email protected] cc: dhe [email protected]
 5. Kualifikimet e kërkuara dhe niveli i përpjekjeve të Konsulentit Individual janë plotësisht të detajuara RFA.
 6. Konsulenti do të zgjidhet sipas metodës së Konsulentit Individual (KI), procedura e vlerësimit për të cilën është përshkruar në përputhje me “Udhëzimet e Prokurimit të Programit KSM” të cilat ofrohen në faqen e internetit të KSM: www.mcc.gov Konsulenti i përzgjedhur do të nënshkruajë një kontratë mbi bazën e një çmimi/tarife fikse plus shpenzimet.
 7. Konsulentët Individë të interesuar luten që t’i dërgojnë përgjigjet e tyre në formë elektronike, siç udhëzohet në KA te klienti deri në orën 17:00 (CET), 23 maj 2023.

Juaji sinqerisht,
Lum Mita
Koordinator Kombëtar


SPECIAL PROCUREMENT NOTICE

Pristina, Kosovo

Technical Evaluation Panel Members for the MCA Kosovo Office Renovation

Ref: KOS-3041  

(Project Administration)

May 8, 2023

 1. The Government of the Republic of Kosovo (the “Government” or “GoK”) and the Millennium Challenge Corporation (“MCC”), a United States government agency, signed a grant aimed at poverty reduction through economic growth in Kosovo on July 15, 2022 in the amount of US $202,000,000 (the “Compact”) and a corresponding contribution from the Government of approximately US $34,670,600.
 2. Subject to the terms and conditions of the Compact, related agreements, and the availability of funds, the Government intends to use a portion of the funds provided through the Compact to fund professional procurement services from an individual (“Technical Evaluation Panel Member” or “Consultant”) to assist the Government with implementing the Compact program in a transparent and fiscally sound manner, all in accordance with the terms and conditions set forth in a Technical Evaluation Panel Members for the MCA-Kosovo Office Renovation Agreement (“Technical Evaluation Panel Members MCA Kosovo Office Renovation”) a form of which is attached to this Request for Applications (“RFA”) in Section
 3. This Invitation follows the General Procurement Notice that appeared in dgMarket and UNDB Online on March 15, 2023.
 4. Consultants interested in receiving the RFA and submitting Application should register their interest by sending an e-mail to: [email protected] cc: and [email protected]
 5. The required qualifications and level of effort of the Individual Consultant are fully detailed RFA.
 6. The Consultant will be selected under the Individual Consultant (IC) method, the evaluation procedure for which is described in accordance with “MCC Program Procurement Guidelines” which are provided on the MCC website: mcc.gov The selected consultant will sign a contract on the basis of a fixed price/fee plus expenses.
 7. Interested Individual Consultants are requested to send their responses in electronic form as directed in the RFA, to the Client by 00hrs (CET), May 23, 2023.

Yours sincerely,

Lum Mita

National Coordinator

Apliko këtu