Analist Kredie për NVM, Mikro dhe Agro Kredi

Kompania

Banka Ekonomike

Lokacioni

Malishevë

Data e publikimit

10-05-2022

Data e perfundimit

20-05-2022

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Banka

Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:

Analist Kredie për NVM, Mikro dhe Agro Kredi

 • Nëndega Malishevë (1 vend pune)

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Të prezantoj produktet dhe shërbimet e Bankës në mënyrë aktive;
 • Të identifikoj klientë potencial dhe të mirëmbajë marrëdhëniet me klientë eksiztues;
 • Përgjegjës për analizimin e rasteve kreditore dhe përgatitjen e pasqyrave financiare për klientët;
 • Indentifikimin e NVM (Ndërmarrje të vogla dhe të mesme) Mikro dhe Agro Bizneseve në regjionin ku operon përmes promocioneve dhe vizitave të klientët potencial dhe ekzistues të biznesit;
 • Të inicoj dhe kompletoj aplikacionet për shërbime kreditore dhe prezenton ato tek komitetet përkatëse;
 • Mirëmban kualitetin e portfolios kreditore në mënyrë efektive dhe ndërmerr hapat e nevojshëm për parandalimin e vonesave;
 • Bën analiza/hulumtime për sektorin e NVM (Ndërmarrje të vogla dhe të mesme) Mikro dhe Agro Bizneseve dhe i prezanton ato para menaxhementit të degës;
 • Bashkëpunon ngusht me Departamentin për Biznes dhe Agro për zhvillimin e portfolios kreditore drejt arritjes së objektivave të përcaktuara;
 • Organizon të gjitha dokumentet sipas politikave dhe procedurave dhe dokumenteve tjera zyrtare;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura, performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kualifikimet ;

 • Fakultetin Ekonomik, Fakultetin e Bujqësisë ose Administrim të Biznesit;
 • Njohuri të mira të produkteve bankare;
 • Së paku dy vite përvojë pune bankare në sektorin relevant;
 • Të jetë i gatshëm për punë në teren;
 • Nivel i pranueshëm i gjuhës angleze;
 • Aftësi të mira të menaxhimit të kohës dhe arritjes së objektivave;
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe komunikuese.

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes Sistemit On-Line. Format e aplikimit mund të plotësohen direkt në Web faqen e Bankës Ekonomike www.bekonomike.com.

Afati i aplikimit është deri më datë  16 Maj 2022 ora 16:00.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.

Apliko këtu